ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์เสก อักษรานุเคราะห์ ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์นายแพทย์เกียรติ รักรุ่งธรรม รองคณบดีฝ่ายวิจัย ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์ นายแพทย์เทวารักษ์ วีระวัฒกานนท์ ประธานกรรมการ
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ กรรมการ
ศาสตราจารย์นายแพทย์สมชาย เอี่ยมอ่อง กรรมการ
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล กรรมการ
ศาสตราจารย์นายแพทย์เยื้อน ตันนิรันดร กรรมการ
ศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์อภิวัฒน์ มุทิรางกูร กรรมการ
รองศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ กรรมการ
ศาสตราจารย์ นายแพทย์พิเชฐ สัมปทานุกุล กรรมการ
รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ กรรมการ
รองศาสตราจารย์สมรัตน์ เลิศมหาฤทธิ์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์สมบูรณ์ ฤกษ์วิบูลย์ศรี กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสมนพร บุณยะรัตเวช กรรมการ
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชูชีพ สหกิจรุ่งเรือง กรรมการ
นางจิราภรณ์ จันทร์จร กรรมการ
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเกศชาดา เอื้อไพโรจน์กิจ กรรมการและเลขานุการ
นางอารยา สุวรรณฤทธิ์ ผู้ช่วยเลขานุการ
search page
Copyright © 2004 Chulalongkorn Univercity , Site Best view at 800 by 600 pixels
Design By Aujzhara Warottama